O CLCu.

CORINE Land Cover Hrvatska predstavlja digitalnu bazu podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova i namjeni korištenja zemljišta Republike Hrvatske za razdoblje 1980.-2006. Baza CLC Hrvatska je konzistentna i homogenizirana sa podacima pokrova zemljišta cijele Europske unije .

CLC baza podataka izrađena je prema programu za koordinaciju informacija o okolišu i prirodnim resursima pod nazivom CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) prihvaćenom od strane Europske unije i na razini Europske unije ocijenjena je kao temeljni referentni set podataka za prostorne i teritorijalne analize.

CLC baza u Republici Hrvatskoj provedena je kroz dvije faze:

CLC 2000 Hrvatska

Izrada baze CLC 2000 započela je 2002. godine u sklopu projekta Life III – Treće zemlje kojeg je provelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Baza podataka CLC 2000 predstavljena je u Brusselu 17. studenog 2004. godine. Po završetku projekta 2005. godine, odlukom Ministarstva referentna ustanova u Republici Hrvatskoj za Corine Land Cover postaje Agencija za zaštitu okoliša.

CLC 2006 Hrvatska

Tijekom 2007.-2008. izrađena je baza CLC 2006 kroz CARDS project 2007-2008, kojem je cilj bio ažuriranje baze CLC 2000 i identifikacija promjena zemljišta nastalih u razdoblju 2000.-2006. Bazu su verificirali stručnjaci iz tvrtke GISAT s.r.o. - Geoinformation Company, imenovani od strane Europske agencije za okoliš (EEA). Nakon obavljene verifikacije i tehničke kontrole baze CLC 2006, Republika Hrvatska postala je 17 zemlja u Europi čija je baza i službeno odobrena. U obje faze suradničke ustanove za izradu baze CLC Hrvatska bile su Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i GISDATA d.o.o. CLC Hrvatska javno je dostupna u obliku GIS preglednika na web stranici Agencije za zaštitu okoliša. Baza se može dobiti na zahtjev, popunjavanjem Zahtjeva za pristup informacijama.

CLC na europskoj razini

U razdoblju između 1985. i 1990., Europska komisija je implementirala CORINE program. Tijekom tog perioda izrađen je informacijski sustav o stanju okoliša na europskoj razini, razvijene su metodologije i nomenklature i prihvaćene na razini Europske unije. Izrada prve baze CLC 1990 uspješno je provedena u 25 europskih zemalja u periodu 1986-1998. Zbog povećanja zahtjeva za ažuriranim informacijama o pokrovu zemljišta, Europska agencija za zaštitu okoliša (EEA) i Joint Research Centre Europske komisije 1999. su zajedno pokrenuli ažuriranje izradom CLC baze za referentnu 2000. godinu. U izradi CLC 2000 sudjelovale su 32 zemlje. Zbog sve bržih i većih promjena koje se danas dešavaju u okolišu, vremenski period za ažuriranje CLC baze od 10 godina smanjen je na period od 6 godina. Europska agencija za zaštitu okoliša u suradnji sa svojim partnerima krenula je u izradu CLC baze za referentnu godinu 2006. U izradi CLC 2006 baze sudjelovalo je 38 europskih zemalja.

Tehničke informacije

Svaka zemlja izrađuje nacionalnu bazu podataka, a podaci se na europskoj razini spajaju u jedan zajednički GIS sloj, uključujući prilagođavanje poligona prema granicama država. Standardni pristup izrade CLC baze temelji se na vizualnoj interpretaciji satelitskih snimaka prema prihvaćenoj CLC metodologiji, dajući vektorske podatke u mjerilu 1:100.000, minimalne širine poligona 100m, minimalnog područja kartiranja 25 ha za bazu pokrova zemljišta, odnosno 5 ha za bazu promjena. Definirana CLC nomenklatura uključuje 44 klase, raspoređene u 3 razine, od kojih svaka opisuje različit pokrov zemljišta.

Pet klasa prve razine su:

  1. Umjetne površine
  2. Poljodjelska područja
  3. Šume i poluprirodna područja
  4. Vlažna područja
  5. Vodene površine

Prilikom izrade baze na području Republike Hrvatske od 44 definiranih klasa detektirano je 39 klasa za CLC 2000, odnosno 40 klasa za CLC 2006.

Kreirali i razvili:

Agencija za zaštitu okoliša i Oikon d.o.o.